Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Walne zgromadzenie
Relacje inwestorskie
Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
2024 | Zwyczajnie Walne Zgromadzenie - 26.06.2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024

Projekty uchwał

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A.

Polityka Wynagradzania -załącznik do projektu uchwały_17_6_24

Sprawozdanie Zarządu z Działalności DINO POLSKA S.A. w 2023

Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2023

Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2023 – sprawozdanie audytora z badania

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2023

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2023 – sprawozdanie audytora z badania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2023

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 – raport biegłego rewidenta

Formularze

F1. Formularz pełnomocnictwa_ZWZ

F2.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

F3. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba fizyczna

F4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba prawna

F5. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba fizyczna

F6. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba prawna

 

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Eryk Bajer

Pan Eryk Bajer wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Eryk Bajer – życiorys zawodowy

Piotr Borowski

Pan Piotr Borowski wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A., ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Piotr Borowski – życiorys zawodowy

Sławomir Jakszuk

Pan Sławomir Jakszuk wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A., ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Sławomir Jakszuk – życiorys zawodowy

Maciej Polanowski

Pan Maciej Polanowski wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Maciej Polanowski – życiorys zawodowy

2024 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 24.01.2024

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. na 24.01.2024

 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Piotr Borowski

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Piotra Borowskiego zgłoszenie na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 24 stycznia 2024. Pan Piotr Borowski spełnia kryteria niezależności stawiane członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Komitetu Audytu, ponadto posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Piotra Borowskiego nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do „DINO POLSKA” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Piotr Borowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Piotr Borowski CV

 

Projekty uchwał

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A.

Formularze

F1. Oświadczenie kandydata na członka RN oraz klauzula RODO

F2. Formularz pełnomocnictwa_NWZ

F3.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

F4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba fizyczna

F5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba prawna

F6. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba fizyczna

F7. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba prawna

 

Podjęte uchwały

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024

2023 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2023
2022 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 24.06.2022
2021 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 18.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 18.06.2021

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Piotr Nowjalis

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego zgłoszenie kandydata – Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca 2021. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Dino Polska S.A., ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata. Życiorys Piotr Nowjalis

Sławomir Jakszuk

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Sławomira Jakszuka zgłoszenie na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca 2021. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Sławomir Jakszuk wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Dino Polska S.A., ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.
Życiorys Sławomir Jakszuk

Eryk Bajer

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Tomasza Biernackiego zgłoszenie kandydata – Pana Eryka Bajera na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca 2021. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Eryk Bajer wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.
Życiorys Eryk Bajer

Maciej Polanowski

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Tomasza Biernackiego zgłoszenie kandydata – Pana Macieja Polanowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca 2021. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Maciej Polanowski wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.
Życiorys Maciej Polanowski

Projekty uchwał

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A

Sprawozdanie Zarządu z Działalności DINO POLSKA S.A. w 2020

Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2020

Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2020 – sprawozdanie audytora z badania

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe DINO POLSKA S.A. za 2020 – sprawozdanie audytora z badania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2020

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2020 i 2019

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2020 i 2019 – raport biegłego rewidenta

Formularze

F1. Formularz pełnomocnictwa_ZWZ

F2.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

F3. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba fizyczna

F4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba prawna

F5. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba fizyczna

F6. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba prawna

F7.Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A

 

Podjęte uchwały

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska S.A. w dniu 18 czerwca 2021

2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 21.05.2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 21.05.2018

Projekty uchwał

2. Projekty uchwał ZWZ

I. Roczne Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej – 2017

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań – 2017

III. RS_2017_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalnosci

IV. R_2017_Dino_Polska_Sprawozdanie_Finansowe

IVa. R_2017_Dino_Polska_Opinia_bieglego_rewidenta

V. RS_2017_Grupa_Grupa_Dino_Polska_Sprawozdanie_Finansowe

Va. RS_2017_Dino_Polska_Opinia_bieglego_rewidenta

Formularze

F1. Formularz pełnomocnictwa_ZWZ

F2. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

F3. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba fizyczna PL

F4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_osoba prawna PL

F5. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba fizyczna

F6. Zgłoszenie projektu uchwały_osoba prawna

F7. Wzór oświadczenia dla kandydata na członka rady nadzorczej Dino Polska

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Piotr Nowjalis

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 maja 2018. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata. Życiorys Piotr Nowjalis

Sławomir Jakszuk

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Sławomira Jakszuka zgłoszenie na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.  Kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 maja 2018. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata. Życiorys Sławomir Jakszuk

Maciej Polanowski

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Tomasza Biernackiego zgłoszenie kandydata na  członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 maja 2018. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata. życiorys Maciej Polanowski

Eryk Bajer

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Tomasza Biernackiego zgłoszenie kandydata na  członka Rady Nadzorczej Spółki, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 maja 2018. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata. Życiorys Eryk Bajer

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Uraziński

tel. kom.: +48 695 234 561

e-mail: [email protected]