Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strategia
Dino Polska

Strategia Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:

 • kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów,
 • kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL),
 • konsekwentna poprawa rentowności.

Zamiarem Dino Polska jest realizacja strategii wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron Dino Polska i jej przewag konkurencyjnych.

W realizacji celów biznesowych Dino Polska bierze pod uwagę ryzyka związane z wpływem prowadzonej działalności na klimat, jak i wpływem klimatu na obrany przez Dino Polska model biznesowy. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest wpisane w kulturę organizacyjną Spółki, a realizowana strategia za cel stawia stopniowe ograniczanie wpływu działalności Grupy Dino Polska na środowisko naturalne.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów

Grupa Dino konsekwentnie realizuje ekspansję sieci marketów Dino.

W efekcie na koniec 2022 r. Spółka posiadała 2156 sklepów, podczas gdy na koniec 2015 r. liczba ta wynosiła 511. Zamiarem Zarządu Dino Polska jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu liczby marketów Dino także w kolejnych latach. Zarząd Dino Polska, mając na uwadze stosunkowo niewielki, wynoszący około 6% udział sieci Dino w rynku, planuje dalej wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie poprzez: (i) dalsze zagęszczanie sklepów na obecnych obszarach działalności, oraz (ii) konsekwentną ekspansję w nowych regionach, które docelowo powinny się charakteryzować zbliżonym nasyceniem sklepów Dino, jak pozostałe regiony kraju.

W ocenie Zarządu Spółki na realizację tego celu pozwoli potencjał polskiego rynku, w niewielkim jeszcze stopniu wykorzystany przez Spółkę, duże doświadczenie kadry menadżerskiej Dino Polska w wyborze atrakcyjnych lokalizacji oraz jednolity format sklepu umożliwiający szybkie otwarcia nowych obiektów.

 

W ciągu następnych kilku lat Grupa Dino zamierza dokonać dodatkowych inwestycji wspierających otwieranie nowych sklepów, w tym:

 • regularnie zabezpieczać lokalizacje pod dalszy rozwój w obecnych i nowych regionach;
 • budować kolejne centra dystrybucyjne, z założeniem, że jedno jest w stanie obsłużyć 350-400 sklepów; oraz
 • rozwijać moce istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę poprzez jego rozbudowę i wymianę linii technologicznych na nowocześniejsze, a także uruchomić drugi zakład mięsny w nowej lokalizacji oraz uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.

Kontynuacja wzrostu sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL)

Dino Polska przewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości zakupów pojedynczego klienta.

Dino Polska zdaje sobie sprawę z kluczowych tendencji, które wpływają na zmiany stylu życia konsumentów i zwyczajów dotyczących zakupów produktów spożywczych, w tym z:

 • poszukiwania sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania i dążenia do wygody w zakupach;
 • wymagania produktów wysokiej jakości i markowych; oraz
 • coraz wyższej świadomości zdrowotnej i większego zainteresowania świeżą i zdrową żywnością, w tym produktami polskimi.

Przyjęty przez Dino Polska model nowoczesnych supermarketów o średniej wielkości i usytuowanych w pobliżu miejsc zamieszkania wychodzi naprzeciw opisanym wyżej trendom konsumenckim. Spółka oczekuje, że będzie się to dalej przekładało na możliwość utrzymania wysokiej dynamiki otwierania nowych sklepów oraz na utrzymywanie wysokiego na tle rynku tempa wzrostu sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL).

Spółka zamierza kontynuować aktywną politykę asortymentową, zakładającą ciągłą adaptację oferty sklepów Dino do oczekiwań klientów, które będą ewoluowały wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego konsumentów.

Umiejętność wykorzystania przez Grupę Dino: (i) bezpośredniego dostępu do znanych krajowych i regionalnych producentów markowych produktów, (ii) własnego zakładu mięsnego Agro-Rydzyna, oraz (iii) sprawnej sieci logistycznej pozwalającej na codzienne dostawy świeżych produktów, umożliwiają Grupie Dino Polska czerpanie korzyści z tych trendów, co powinno wspierać wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL).

Konsekwentna poprawa rentowności

W minionych latach Grupa Dino Polska wypracowała solidny wzrost marży brutto na sprzedaży oraz marży EBITDA i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz kilku inicjatywom strategicznym. Obejmują one:

 • korzyści skali prowadzące do dalszej poprawy warunków handlowych dzięki szybkiej ekspansji sieci sklepów i wzrostowi sprzedaży w istniejącej sieci sklepów, a co za tym idzie, szybko rosnącemu wolumenowi nabywanych towarów;
 • wzrost efektywności kosztowej na poziomie pojedynczych sklepów dzięki prowadzonym systematycznie działaniom zmierzającym do zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem sklepu;
 • dźwignię operacyjną prowadzącą do dalszego wzrostu marży EBITDA z uwagi na wolniejszy wzrost pewnych relatywnie stałych pozycji kosztowych w porównaniu ze wzrostem przychodów ze sprzedaży;
 • planowane inwestycje dotyczące optymalizacji sieci logistycznej dzięki otwieraniu kolejnych centrów dystrybucyjnych, co spowoduje skrócenie tras dostaw i powinno pozwolić na dalszą poprawę efektywności kosztowej transportu; oraz
 • kontynuację skutecznej i oszczędnej polityki marketingowej Dino Polska.

Dino Polska przewiduje, że wszystkie te strategiczne inicjatywy i charakterystyczne cechy przyjętego modelu biznesowego przyczynią się do dalszej poprawy rentowności Spółki i Grupy Dino Polska.

Rozwój w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Dino Polska bierze pod uwagę ryzyka związane z wpływem prowadzonej działalności na klimat, jak i wpływem klimatu na obrany przez Dino Polska model biznesowy. Za monitorowanie oddziaływania Dino Polska na środowisko naturalne i podejmowanie inicjatywy w tym zakresie odpowiada dedykowany Dział Ochrony Środowiska.

Polityka środowiskowa Dino Polska, ukierunkowana na stopniowe ograniczanie wpływu Grupy Dino na środowisko naturalne, realizowana jest z założeniem utrzymania wysokiego poziomu standaryzacji i dopracowania formatu marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych, co ułatwia wdrażanie inicjatyw proekologicznych i zwiększa ich efektywność. Inicjatywy te realizowane są w szczególności w poniższych trzech kluczowych obszarach:

 • korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w szczególności poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na sklepach i centrach dystrybucyjnych oraz ograniczanie zużycia energii elektrycznej poprzez konsekwentną wymianę urządzeń na coraz bardziej energooszczędne oraz umożliwiające odzysk energii;
 • zwiększanie efektywności sieci transportowej poprzez: i) skracanie dystansu pomiędzy centrami dystrybucyjnymi a marketami (wraz ze wzrostem zagęszczenia sklepów Dino oraz rozwojem sieci centrów dystrybucyjnych); ii) korzystanie z floty aut ciężarowych spełniających coraz wyższe normy środowiskowe, w szczególności o coraz niższej emisyjności spalin; oraz iii) optymalizację wykorzystania aut dostawczych i przestrzeni ładunkowej oraz współpracę z dostawcami Dino Polska w celu ograniczania niepełnych i pustych przebiegów pojazdów ciężarowych;
 • racjonalna gospodarka odpadami oraz minimalizowanie masy wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: i) przestrzeganie i promowanie procedur segregacji odpadów we wszystkich obszarach działalności; ii) przekazywanie do recyklingu całości opakowań zwrotnych z folii, makulatury i szkła; iii) powtórne wykorzystywanie wybranych opakowań zwrotnych w procesie kompletacji towaru; iv) korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku w dystrybucji produktów (podlegających odpowiedniej dezynfekcji), co zapobiega powstawaniu jednorazowych odpadów plastikowych przy każdej dostawie; v) współpraca z dostawcami w celu korzystania z systemu wielokrotnych opakowań zwrotnych na owoce i warzywa, dzięki czemu nie są wprowadzane do obiegu odpady powstałe z jednorazowych opakowań zbiorczych.

Akcjonariat Dino Polska

zobacz więcej

Profil działalności Grupy Dino

zobacz więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza

zobacz więcej

Historia rozwoju

zobacz więcej