Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ład korporacyjny
Dino Polska

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Raport na temat stanu stosowania przez „DINO POLSKA” S.A. rekomendacji i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie rocznym za 2023 r.

 


Audytor

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Dino Polska wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Dino i grupy kapitałowej Dino należy do kompetencji Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Audytu.

Zgodnie z funkcjonującą w Spółce Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską (lub powiązaną z nią firmą audytorską) nie może przekraczać 10 lat. (Czas ten jest liczony od debiutu „DINO POLSKA” S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2017 r.)

W lipcu 2021 r. Spółka zawarła umowę z Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Dino Polska i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dino Polska za lata 2021, 2022 i 2023, a także badania sprawozdania finansowego jednostkowego Dino Polska oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Dino Polska za lata 2021, 2022 i 2023.


Polityka różnorodności

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności. W procesie rekrutacji Spółka dąży przede wszystkim do tego, aby zatrudniać osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.


Kodeks etyki „DINO POLSKA” S.A. i spółek zależnych

Kodeks etyki Grupy Dino ma wspierać pracowników i współpracowników Spółki oraz władze poszczególnych Spółek w prowadzeniu biznesu z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, z poszanowaniem przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w sposób odpowiedzialny, uczciwy i transparentny.

Jego zasady określają sposób postępowania w relacjach wewnątrz Grupy, z zewnętrznymi partnerami biznesowymi oraz w odniesieniu do jej klientów, otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.

Kodeks etyki „DINO POLSKA” S.A. i spółek zależnych

 

Kodeks Dostawcy „DINO POLSKA” S.A.

Kodeks Dostawcy „DINO POLSKA” S.A. odwołuje się do uznawanych przez Spółkę zasad i wartości opisanych w Kodeksie etyki:

  • dbaniu o dobre miejsce pracy,
  • budowaniu relacji biznesowych opartych na uczciwości i zaufaniu oraz,
  • uważności i wrażliwości na otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Kodeks obowiązuje wszystkich dostawców „DINO POLSKA” S.A. Dostawca, przystępując do współpracy z „DINO POLSKA” S.A., zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu.

Kodeks Dostawcy „DINO POLSKA” S.A.

 

 

Strategia podatkowa

„DINO POLSKA” S.A.  w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego posiada i stosuje strategię podatkową stanowiącą zbiór podstawowych zasad i reguł postępowania.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej „DINO POLSKA” S.A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej DINO POLSKA” S.A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej „DINO POLSKA” S.A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.