Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Często zadawane pytania (FAQ)
Relacje inwestorskie

Poniżej prezentujemy pytania, które często zadają nam inwestorzy, wraz z odpowiedziami.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.

 
Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
Dlaczego warto zainwestować w akcje Dino Polska?

Wierzymy, że Dino jest atrakcyjną inwestycją dzięki:

 • sprzyjającym trendom w Polsce i wzrostowi popularności formatu małych supermarketów, zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania, w którym osiągnęliśmy wiodącą pozycję i rozwijamy się najszybciej;
 • zdolności szybkiej ekspansji sieci w oparciu o wystandaryzowany format sklepu
  i szerokiemu asortymentowi z naciskiem na świeże oraz markowe produkty
  w konkurencyjnych cenach oraz własnym zakładom mięsnym;
 • efektywnemu oraz skalowalnemu modelowi biznesowemu z jasno określoną strategią firmy, która doskonale wpisuje się w trendy rynkowe;
 • wynikom finansowym, w których odzwierciedlenie znajduje efektywny model biznesowy Dino Polska i które są wypracowywane pod okiem doświadczonej kadry menadżerskiej.
Jak w kolejnych latach będzie przebiegał rozwój sieci?

Rozwijamy się organicznie i chcemy kontynuować ten model biznesu. Planujemy zagęszczanie sieci sklepów w regionach, w których jesteśmy obecni oraz stopniową ekspansję w nowych rejonach. Rozwój definiujemy jako wzrost liczby sklepów, ale także jako wzrost sprzedaży like-for-like (LFL), który w przypadku Dino należy do jednych z najwyższych na rynku.

Czy Spółka zamierza rosnąć przez akwizycje?

Skupiamy się przede wszystkim na rozwoju organicznym. Nie poszukujemy aktywnie możliwości przejęcia innych sieci, ale też nie zamykamy się na żadne rozwiązania.

 

Czy wraz z ekspansją i rozbudową sieci sklepów w nowych regionach planujecie zwiększyć nakłady inwestycyjne (CAPEX)?

Zakładamy, że CAPEX na jeden sklep będzie się utrzymywał na zbliżonym poziomie jak dotychczas. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Dino będę zatem pochodną liczby otwieranych sklepów (staramy się, aby w każdym roku otwierać więcej sklepów niż rok wcześniej). Wraz z rozwojem sieci sklepów będziemy inwestować m. in. także w nowe centra dystrybucyjne i moce produkcyjne zakładu mięsnego.

Czy Spółka planuje kolejne emisje obligacji?

Nie mamy konkretnych planów w tym zakresie, ale jest to prawdopodobne. Decyzje dotyczące ewentualnych emisji obligacji będą podejmowane w zależności od potrzeb Spółki w zakresie finansowania rozwoju kapitałem zewnętrznym, a także od warunków na jakich takie finansowanie będzie możliwe do uzyskania.

Czy Spółka zamierza wypłacać dywidendy?

Zakładamy, że w przyszłości będziemy Spółką wypłacającą dywidendę, jednak obecnie naszym głównym celem jest rozwój sieci Dino. Dotychczas przeznaczaliśmy na to całość osiąganych zysków, a w ostatnich 5 latach (2016-2020) nasze nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie blisko 3,2 mld zł. W związku z bardzo ambitnymi celami dotyczącymi dalszej ekspansji sieci, podobna sytuacja może się utrzymywać w kolejnych latach.

Co jest źródłem poprawy rentowności Spółki?

Osiągnęliśmy już znaczącą skalę działalności i równocześnie jesteśmy najszybciej rozwijającą się siecią marketów spożywczych w Polsce. Dynamiczny wzrost skali działalności przynosi korzyści w postaci poprawy warunków zakupowych oraz dźwigni operacyjnej. Równolegle konsekwentnie staramy się utrzymywać dużą dyscyplinę kosztową i poprawiać naszą efektywność operacyjną.

Dlaczego we wschodniej Polsce macie dużo mniej sklepów niż w zachodniej?

Wywodzimy się z województwa wielkopolskiego, z południowo-zachodniej Polski. Tu otworzyliśmy pierwszy sklep w 1999 r. oraz pierwsze centrum dystrybucyjne w 2002 r. Od samego początku realizujemy przemyślaną strategię rozwoju sieci, która przede wszystkim zakłada stopniowe zwiększanie zagęszczenia naszej sieci „na obecnych terenach”, wokół istniejących centrów dystrybucyjnych Spółki. Rozwój w nowych kierunkach – wschodnich i północnych odbywa się stopniowo, przez pączkowanie. Takie podejście, nawet w obliczu bardzo szybkiej ekspansji, zapewnia nam wysoką efektywność operacyjną, szczególnie w obszarze logistyki. Zakładamy, że w dłuższej perspektywie będziemy mieli zbliżone zagęszczenie sieci na 100 tys. mieszkańców we wszystkich regionach kraju.

Co to jest dynamika sprzedaży like-for-like (LFL)?

Dynamika sprzedaży (przychodów ze sprzedaży) osiągnięta na bazie LFL oznacza wskaźnik obrazujący procentowy wzrost sprzedaży sklepów, które istniały przez dany okres oraz okres porównywalny (w przeszłości). Przy obliczaniu tego wskaźnika nie uwzględnia się przychodów osiągniętych przez nowe sklepy, które nie istniały w okresie porównywalnym.

Jakie kluczowe trendy konsumenckie obserwujecie w ostatnich latach?

Kluczowe trendy, które obecnie identyfikujemy to:

 • poszukiwanie sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania i dążenie do wygody w zakupach,
 • wymaganie produktów wyższej jakości i markowych, ale w dobrych cenach,
 • coraz wyższa świadomość zdrowotna i większe zainteresowanie świeżą i zdrową żywnością.

 

Uważamy, że sklep Dino doskonale wpisuje się w te tendencje dzięki:

 • dogodnemu formatowi małych marketów zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania,
 • dobrze rozwijającej się współpracy z producentami markowych produktów,
 • własnemu zakładowi mięsnemu,
 • sprawnej sieci logistycznej pozwalającej na codzienne dostawy świeżych produktów,
 • elastyczności i szybkiemu dostosowaniu oferty.
Jakie działania Spółka podejmuje na rzecz niemarnowania żywności?

Przykładamy dużą wagę do utrzymywania niskiego poziomu strat żywności. Świeże produkty, dostarczamy do naszych sklepów codziennie rano, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom produkty o najwyższej jakości, ale także ograniczamy tworzenie zapasów i zmniejszamy ryzyko powstawania nadwyżek, a w ślad za nadwyżkami – strat żywności.

Pracownicy naszych sklepów są zobowiązani do codziennych przeglądów stoiska owocowo-warzywnego, podczas których do utylizacji przeznaczane powinny być tylko pojedyncze owoce lub warzywa, które nie spełniają przepisów prawa żywnościowego lub są niezdatne do spożycia.

W celu przeciwdziałania marnowaniu żywności aktywnie współpracujemy z kilkudziesięcioma bankami żywności i organizacjami pomocowymi w całej Polsce. W 2020 r. przekazaliśmy za ich pośrednictwem 32 976 kg żywności na cele społeczne. Skala współpracy stale rośnie. W 2021 r. podpisaliśmy umowy z kolejnymi bankami żywności.

Jakie działania Spółka podejmuje na rzecz ochrony środowiska?

Realizujemy wiele działań, ukierunkowanych na stopniowe ograniczanie wpływu Grupy Dino na środowisko naturalne. Kluczowe inicjatywy to:

 • korzystanie z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej w szczególności poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na sklepach i centrach dystrybucyjnych Grupy Dino oraz ograniczanie zużycia energii elektrycznej poprzez konsekwentną wymianę urządzeń na coraz bardziej energooszczędne oraz umożliwiające odzysk energii;
 • zwiększanie efektywności sieci transportowej w szczególności poprzez: i) skracanie dystansu pomiędzy centrami dystrybucyjnymi a marketami (wraz ze wzrostem zagęszczenia sieci marketów Dino oraz rozwojem sieci centrów dystrybucyjnych Dino Polska); ii) korzystanie z floty aut ciężarowych spełniających coraz wyższe normy środowiskowe, w szczególności o coraz niższej emisyjności spalin; oraz iii) optymalizację wykorzystania aut dostawczych i przestrzeni ładunkowej oraz współpracę z dostawcami Dino Polska w celu ograniczania niepełnych i pustych przebiegów pojazdów ciężarowych;
 • racjonalna gospodarka odpadami oraz minimalizowanie masy wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: i) przestrzeganie i promowanie procedur segregacji odpadów we wszystkich obszarach działalności; ii) przekazywanie do recyklingu całości opakowań zwrotnych z folii, makulatury i szkła; iii) powtórne wykorzystywanie wybranych opakowań zwrotnych w procesie kompletacji towaru; iv) korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku w dystrybucji produktów (podlegających odpowiedniej dezynfekcji), co zapobiega powstawaniu jednorazowych odpadów plastikowych przy każdej dostawie; v) współpraca z dostawcami w celu korzystania z systemu wielokrotnych opakowań zwrotnych na owoce i warzywa, dzięki czemu nie są wprowadzane do obiegu odpady powstałe z jednorazowych opakowań zbiorczych.

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Uraziński

tel. kom.: +48 695 234 561

e-mail: [email protected]

Zobacz także:

Raporty finansowe więcej

Raporty bieżące więcej

Kalendarz inwestora więcej