Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Historia rozwoju
Dino Polska

Ideę marketów „najbliżej Ciebie” stworzyliśmy w 1999 r., kiedy na fundamencie polskiego kapitału, na terenie województwa wielkopolskiego, powstały pierwsze sklepy Dino.

W kolejnych latach systematycznie pracowaliśmy zarówno nad rozwojem sieci w nowych lokalizacjach, jak i jakością oraz komfortem robienia zakupów przez naszych klientów.

Dziś Dino Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Polsce – zarówno pod względem liczby sklepów, jak i wartości sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy wydarzenia, które odegrały ważną rolę w naszej historii.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
1999 | Pierwszy sklep pod marką Dino

Wszystko zaczęło się w 1999 r., kiedy w województwie wielkopolskim powstał pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino.

2002 | Pierwsze centrum dystrybucyjne

W 2002 r., w celu wsparcia rozwoju, powstało pierwsze, własne centrum dystrybucyjne w Krotoszynie, które w następnych latach było sukcesywnie rozbudowywane.

2003 | Dino zacieśnia relacje z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna

W 2003 r. sieć Dino zyskała więzi z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna, które zaopatrują nasze sklepy w świeże mięso i wędliny od początku ich istnienia.

2004-2009 | Rozwój wokół centrum dystrybucyjnego w Krotoszynie

W latach 2004-2009, po wypróbowaniu różnych formatów, menedżerowie Dino dostrzegli możliwość ekspansji średniej wielkości supermarketów w małych i średnich miejscowościach oraz na peryferiach dużych miast. Realizowaliśmy udany rozwój sieci na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, wokół własnego centrum dystrybucyjnego, w tempie kilkunastu nowych sklepów rocznie.

2010 | 100 sklepów i okres dynamicznej ekspansji

W 2010 r. fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, pośrednio nabył 49% udziałów w „DINO POLSKA” S.A. stając się (do 2017 r., czyli do debiutu Spółki na GPW) inwestorem mniejszościowym. Kapitał na rozwój, który w ten sposób pozyskaliśmy stał się katalizatorem dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Rok 2011, w którym przekształciliśmy się w spółkę akcyjną, rozpoczęliśmy liczbą 111 sklepów.

2013 | 300 sklepów i drugie centrum dystrybucyjne

W 2013 r., w celu wsparcia rozwoju w centralnej Polsce, otworzyliśmy drugie centrum dystrybucyjne w Piotrkowie Trybunalskim. Przekroczyliśmy 300 marketów i na koniec 2013 r. mieliśmy ich już 324, co oznacza, że w latach 2011-2013 nasza sieć rosła w średnim tempie 43% rocznie.

2014-2015 | 500 sklepów i realizacja ogólnopolskich ambicji

W latach 2014-2015 zwiększyliśmy tempo rozwoju. Rok 2015 zakończyliśmy z liczbą 511 obiektów na terenie 12 województw. Z regionalnego gracza staliśmy się drugą najszybciej rosnącą pod względem liczby sklepów i przychodów ze sprzedaży siecią handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Było to możliwe dzięki wierności przekonaniom, że świeży asortyment, w tym mięsa i wędliny sprzedawane zza tradycyjnej lady, są i pozostaną ważnymi produktami na codziennej liście zakupów Polaków. Aby zapewnić tą świeżość praktycznie od samego początku budowaliśmy sklepy blisko miejsc zamieszkania naszych klientów i o średniej powierzchni sali sprzedaży, tak aby mogli oni robić zakupy szybko i wygodnie.

2016 | 10 tysięcy pracowników i trzecie centrum dystrybucyjne

W 2016 r. przeciętnie co trzeci dzień otwieraliśmy w Polsce kolejny sklep Dino. Każda lokalizacja była starannie wybierana przez naszych doświadczonych pracowników – tak, żeby sklepy znajdowały się blisko klientów i w rozsądnej odległości od naszych centrów dystrybucyjnych, dzięki czemu możemy je codziennie zaopatrywać w świeże produkty. Liczba naszych pracowników przekroczyła 10 tysięcy osób. Sieć rozrosła się do 628 sklepów na koniec 2016 r. Drogę  na północ kraju utorowało nam trzecie centrum dystrybucyjne, otwarte w lipcu 2016 r., w Jastrowiu koło Piły.

2017 | Kontynuacja dynamicznego rozwoju i debiut na GPW

W 2017 r. otworzyliśmy 147 nowych marketów, a cały rok zakończyliśmy liczbą 775 placówek handlowych. Mamy sprawdzoną i dopracowaną strategię rozwoju, dzięki której coraz większa liczba mieszkańców Polski może myśleć o Dino jako o sklepie na codzienne zakupy.

W tym samym roku „DINO POLSKA” S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tego momentu współwłaścicielami Spółki jest kilkanaście milionów Polaków – za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych, inwestorzy indywidualni oraz renomowane instytucje międzynarodowe. Po ofercie publicznej Dino Polska pozostaje spółką z dominującym polskim kapitałem.

2018-2020 | Ponad 200 otwarć nowych marketów każdego roku

W latach 2018-2020 otworzyliśmy odpowiednio 202, 243 i 255 nowych sklepów. Na koniec 2020 r. mamy ich 1473 i zatrudniamy prawie 26 tys. pracowników.

Klienci bardzo pozytywnie reagują na otwierane w ich okolicy markety Dino. Jesteśmy przekonani, że wynika to z atrakcyjności formatu naszego sklepu, który odpowiada na zmieniające się trendy i potrzeby Polaków: pozwala im robić szybkie i komfortowe zakupy w dobrych cenach, blisko miejsc zamieszkania i oferuje duży wybór świeżych produktów.

W 2018 r. uruchomiliśmy czwarte centrum dystrybucyjne (w Rzeszotarach na Dolnym Śląsku), a w 2020 r. piąte – w Łobzie (woj. zachodniopomorskie), które umożliwią nam dalszą ekspansję.

W 2019 r. rozpoczęliśmy instalację paneli fotowoltaicznych na dachach marketów Dino. Jest to jeden z naszych kluczowych projektów w obszarze polityki środowiskowej, dzięki któremu nasze markety będą zasilane przyjazną energią elektryczną pochodzącą ze słońca.

2021-2022 | Praktycznie każdego dnia powstaje nowy market Dino

Motywowani dobrym odbiorem nowych marketów Dino przez konsumentów w latach 2021-2022 przyspieszamy rozwój sieci Dino. Praktycznie każdego dnia otwieramy w Polsce nowy sklep. W 2021 r. uruchomiliśmy 343 nowe sklepy, a w 2022 r. – 344. Każdy nowy market Dino, i stopniowo także starsze sklepy, wyposażane są we własne instalacje fotowoltaiczne generującą prąd ze słońca. Na koniec 2022 r. mamy już 1701 takich instalacji o łącznej mocy 63,5MW, co konsekwentnie pozwala nam redukować nasze oddziaływanie na środowisko.

Przez dwa lata zwiększyliśmy zatrudnienie o 11,5 tys. osób, do 37,4 tys. pracowników. W 2021 r. uruchomiliśmy dwa kolejne centra dystrybucyjne: w Sierpcu (woj. mazowieckie) i w Sieroniowicach (woj. opolskie) co zapewnia wysoką terminowość dostaw produktów spożywczych i ich pełną dostępność w marketach Dino. W 2022 r. rozpoczęliśmy budowę ósmego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim.

Akcjonariat Dino Polska

zobacz więcej

Strategia

zobacz więcej

Profil działalności

zobacz więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza

więcej