Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rada Nadzorcza
Dino Polska

Poniżej prezentujemy skład rady nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
Tomasz Biernackiprzewodniczący rady nadzorczej

Tomasz Biernacki jest założycielem i głównym akcjonariuszem „DINO POLSKA” S.A. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z budowaniem marki Dino.

Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2007 roku założył spółkę Dino Polska Sp. z o. o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała „DINO POLSKA” S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska, a od 2010 r. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Tomasz Biernacki zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki.

Maciej Polanowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Maciej Polanowski rozpoczął karierę zawodową w 1991 roku, jako członek Agrofirmy Spółdzielczej. Od 2006 do 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Biosecure Sp. z o.o. Natomiast od 2007 do 2010 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej w Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego. Od 2010 roku związany jest ze spółkami z Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. gdzie pełni funkcje nadzorcze. W latach 2013-2018 był Prezesem Zarządu AG Recykling Sp. z o.o., natomiast od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Agrofirmie Spółdzielczej. Od 2015 roku jest również właścicielem gospodarstwa rolnego. Od tego samego roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie AG Hodowla Spółdzielnia. Maciej Polanowski od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Leopolda Adametza. Od 2018 roku jest związany z firmą Prodigo S.A. Ponadto od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej w KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. oraz KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. S.K.A. Pan Maciej Polanowski posiada wykształcenie średnie ogólne.

Maciej Polanowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i nadzoru w przetwórstwie, recyklingu, szeroko rozumianej działalności rolniczej i organizacji przedsiębiorstw zdobyte na poszczególnych etapach swojej pracy zawodowej.

Eryk Bajer członek rady nadzorczej

Eryk Bajer jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku, jako Makler na Giełdzie Towarowej w Poznaniu, gdzie pracował do roku 2002. Następnie w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora działu eksportu w Zakładach Przemysłu Mięsnego Biernacki Wojciech Biernacki. Tę funkcję pełnił do 2004 roku. W latach 2004-2009 prowadził własną działalność gospodarczą. Natomiast od 2009 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce TBE Sp. z o.o. Ponadto od 2010 roku do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce „DINO POLSKA” S.A.

Piotr Borowski niezależny członek rady nadzorczej

Piotr Borowski jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie finansów przedsiębiorstw w SGH w Warszawie, studiów podyplomowych w Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA.

Od maja 2023 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu w NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, a od czerwca 2023 r. – Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Towarzystwie Ubezpieczeń Zdrowie S.A. z siedzibą w Gdyni.

W latach 2018-2022 był Członkiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialnym za Pion Operacyjny, a od marca 2020 r. również za Pion Finansowy GPW. W tym okresie pełnił również funkcje nadzorcze w organach spółek z Grupy Kapitałowej GPW. W latach 2017-2018 prowadził działalność doradczą w zakresie relacji inwestorskich i rynku kapitałowego. W latach 2007-2016  pracował na stanowiskach menedżerskich w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w latach 1991-2006 pracował w bankach i domach maklerskich.

 

Sławomir Jakszuk niezależny członek rady nadzorczej

Sławomir Jakszuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego (1990). W roku 1997 uczestniczył w kursie Securities and Exchange Commission International Institute For Securities Market Development in Washington DC. W latach 2000-2003 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku, jako specjalista w Banku Własności Pracowniczej S.A., w Biurze Operacji Kapitałowych – tę funkcję pełnił do 1994 roku. W latach 1994-2007 był wicedyrektorem działu prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od roku 2002 do 2004 był wykładowcą z zakresu prawa handlowego i prawa cywilnego na Wydziale Zarządzania UW oraz w Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego OLYMPUS. Od 2007 roku jest partnerem w Kancelarii Prawnej prof. Marek Wierzbowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Pełnił również stanowiska członka rady nadzorczej w następujących spółkach: Arcus S.A. (2008-2015), FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. (2015), a obecnie zasiada w radzie nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. oraz w spółce Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities S.A. W latach 2008-2009 był prezesem zarządu w NORDKAPP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2012 do 2013 roku był członkiem zarządu w firmie Plantator S.A., a od 2013 do 2014 roku członkiem zarządu w Raymond James CEE Sp. z o.o.

Akcjonariat

zobacz więcej

Strategia rozwoju

zobacz więcej

Profil działalności

zobacz więcej

Historia rozwoju

zobacz więcej