Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dino Polska S.A. publikuje prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM

Niniejszy komunikat prasowy stanowi materiał reklamowy, nie zaś prospekt emisyjny w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym w języku polskim („Prospekt”), opublikowanym przez Dino Polska S.A. („Spółka”) w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Dino Polska S.A („Spółka” lub „Dino”), jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 marca – 3 kwietnia 2017 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski mBanku.

 

PRZEWIDYWANY SKRÓCONY HARMONOGRAM OFERTY

DATA DZIAŁANIE
20 marca – 4 kwietnia 2017 r. Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 marca – 3 kwietnia 2017 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 kwietnia 2017 r. Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
5 – 7 kwietnia 2017 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej
do 12 kwietnia 2017 r. Przydział Akcji Oferowanych
19 kwietnia 2017 r. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

 

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

 • Oferta obejmuje nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”), stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego – Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający”). Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino.
 • Przewiduje się, że po zakończeniu Oferty, Pan Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących 51% w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki.
 • Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na zasadach określonych w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
 • Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie.
 • Oferta będzie także adresowana do Inwestorów Transzy Menedżerskiej, czyli przedstawicieli kadry zarządzającej Dino będących uczestnikami Programów Motywacyjnych, którzy będą uprawnieni do składania zapisów na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych.
 • Akcje należące do Pana Tomasza Biernackiego są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” na okres 720 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków Zarządu Spółki oraz pozostałych członków kadry zarządzającej Spółki będących uczestnikami programów motywacyjnych (jako Inwestorów Transzy Menedżerskiej) oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” przez okres 2 lat od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje Spółki po zakończeniu Oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu „lock-up”, od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Z kolei Spółka zobowiązuje się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (podstawowym) GPW.

STRATEGIA DINO

Strategia Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:

 1. Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów. Spółka ocenia, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planuje przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku.
  Dino zamierza kontynuować strategię utrzymania własności większości nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy i wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie, poprzez zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach działalności oraz stopniową ekspansję w nowych regionach Polski.
  Spółka zakłada dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę czwartego centrum dystrybucyjnego przed końcem 2018 roku oraz modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji (do końca 2020 roku).
 2. Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). Dino przewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości zakupów pojedynczego klienta. Kluczowe tendencje wpływające na zmiany stylu życia konsumentów i zwyczajów dotyczących zakupów produktów spożywczych, wskazywane w raportach branżowych, wspierające ww. plany, to:
  • poszukiwanie sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania i dążenie do wygody w zakupach
  • preferencje dla produktów wyższej jakości i markowych
  • coraz wyższa świadomość zdrowotna i większe zainteresowanie świeżą i zdrową żywnością, w tym lokalnymi produktami polskimi.

  Przyjęty przez Grupę Dino model supermarketów proximity wychodzi naprzeciw opisanym wyżej trendom konsumenckim.

 3. Konsekwentna poprawa rentowności – W latach 2014-2016 firma Dino wypracowała trwały wzrost marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA, i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz kilku inicjatywom strategicznym. Obejmują one:
  • korzyści skali prowadzące do dalszego wzrostu marży brutto dzięki szybkiej ekspansji sieci sklepów i wzrostowi sprzedaży z istniejącej sieci sklepów, a co za tym idzie, szybko rosnącemu wolumenowi nabywanych towarów, co pozwala na poprawę warunków handlowych z kontrahentami
  • wzrost efektywności kosztowej na poziomie pojedynczych sklepów dzięki prowadzonym systematycznie działaniom zmierzającym do zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem sklepu
  • wysoką dźwignię operacyjną prowadzącą do dalszego wzrostu marży EBITDA z uwagi na wolniejszy wzrost pewnych relatywnie stałych pozycji kosztowych w porównaniu ze wzrostem przychodów ze sprzedaży
  • planowane inwestycje dotyczące optymalizacji sieci logistycznej, skracające trasy dostaw i prowadzące do dalszego spadku kosztów transportu w stosunku do przychodów ze sprzedaży.

  Spółka przewiduje, że wszystkie te strategiczne inicjatywy i charakterystyczne cechy przyjętego modelu biznesowego Grupy Dino przyczynią się do dalszej poprawy rentowności Grupy Dino w przyszłości.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Spółka zamierza realizować strategię wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron sieci i jej przewag konkurencyjnych, do których należą:

 • Wiodąca pozycja w dynamicznie rosnącym segmencie supermarketów proximity w Polsce
 • Potwierdzona zdolność szybkiego otwierania nowych sklepów w oparciu o nieruchomości posiadane na własność
 • Wyróżniająca się oferta świeżych i markowych produktów oraz konkurencyjne ceny
 • Efektywny kosztowo i skalowalny model biznesowy
 • Dobre historyczne wyniki finansowe
 • Doświadczona kadra kierownicza

 

WZROST LICZBY SKLEPÓW

 

WYNIKI FINANSOWE

w mln PLN 2016 Zmiana 2016/2015 2015 Zmiana 2015/2014 2014
Przychody ze sprzedaży 3.369,5 +30,1% 2.589,6 +22,8% 2.108,0
Zysk brutto ze sprzedaży 770,5 +31,7% 584,9 +26,1% 463,9
Marża brutto ze sprzedaży 22,9% +0,3 pp. 22,6% +0,6 pp. 22,0%
EBITDA* 288,3 +37,1% 210,2 +42,4% 147,7
Marża EBITDA 8,6% +0,5 pp. 8,1% +1,1 pp. 7,0%
Zysk netto 151,2 +23,7% 122,2 +84,9% 66,1

*EBITDA definiowana jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o deprecjację i amortyzację, skorygowany o zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości wynoszącej 7,5 mln zł w 2016 r., w tym rezerwy związane z nowym programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz koszty o jednorazowym charakterze związane z Ofertą.

% 2016 2015 2014
Wzrost sprzedaży like-for-like +11,3% +5,1% +4,2%
w mln PLN 2016 2015 2014
Dług netto** 496 429 380

** Grupa Dino definiuje i oblicza dług netto jako oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wskaźnik dług netto stanowi miarę zadłużenia Grupy Dino pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

 

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi

W latach 2010-2015 rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce rósł średniorocznie o 3,4%. Segment handlu tradycyjnego zmniejszał się średnio o 7,7% rocznie, podczas gdy segment handlu nowoczesnego zwiększył swój udział w rynku o 15 pp. Oczekuje się zwiększania całościowej sprzedaży na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w tempie 3,7% średniorocznie do roku 2020.

Obserwowany wzrost polskiego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi to efekt sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, rosnącego dochodu rozporządzalnego i związanego z tym wzrostu wydatków na konsumpcję. Rządowy Program 500+, spadający poziom bezrobocia oraz regularny wzrost płacy minimalnej wspierają konsumpcję indywidualną w Polsce. Jest to w szczególności obserwowane w mniejszych miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Dino.

Segment proximity

Segment supermarketów proximity, w którym działa Grupa Dino, jest najszybciej rozwijającym się pod względem liczby sklepów segmentem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. W latach 2010-2015 segment ten odnotował CAGR (średnioroczny wzrost) w wysokości 13,2%. Oczekuje się, że segment supermarketów proximity będzie najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020 i osiągnie CAGR pod względem liczby sklepów na poziomie ok. 10,7%.

Supermarkety proximity w Polsce prowadzone są głównie jako sklepy ogólnospożywcze o powierzchni od 200 do 500 m2, w formie twardej franczyzy lub sklepów własnych, oferując 4.000-8.000 pozycji asortymentowych, z których około 90% to produkty spożywcze. Typowo zlokalizowane są blisko obszarów mieszkalnych w dużych, średnich i małych miastach.

Supermarkety proximity rozwijają się w Polsce z sukcesem z następujących powodów:

 • mają przewagę nad sklepami o większej powierzchni, w tym w szczególności hipermarketami i dużymi supermarketami wynikającą z dogodniejszej dla klientów lokalizacji i możliwości dokonania zakupów w znacznie krótszym czasie
 • oferują szerszy asortyment w porównaniu z sieciami dyskontowymi lub sklepami convenience
 • mają przewagę nad niezależnymi sklepami spożywczymi wynikającą ze scentralizowanej logistyki i skali zakupów.

Wszystkie te przewagi doprowadziły w latach 2010-2015 do podwojenia udziału supermarketów proximity w polskim rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi wg. liczby sklepów (źródło: Raport Rolanda Bergera).

Jesteśmy jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, działającą w bardzo perspektywicznym segmencie proximity. Rozwijamy się dynamicznie i zwiększyliśmy liczbę sklepów ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku, jednocześnie utrzymując bardzo dobre wskaźniki sprzedaży LFL. Wierzę, że Dino ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Oceniamy, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planujemy przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku. Zakładamy dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę nowego centrum dystrybucyjnego, modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji. Naszym celem jest także kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności. Jestem przekonany, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Systematyczne zwiększanie skali działalności od początku istnienia Dino pokazało, że skutecznie realizujemy nasze strategiczne cele – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska SA.

 

Więcej informacji o Dino Polska S.A.:

Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów, które są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 6:00 do 23:001. Dino jest jedną z najszybciej rosnących sieci na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce i na koniec września 2020 r. obejmowała 1 371 sklepów na terenie całego kraju.

Model biznesowy Grupy Dino łączy zalety formatu średniopowierzchniowych supermarketów dogodnie zlokalizowanych dla klientów z umiejętnością szybkiego otwierania nowych sklepów oraz atrakcyjnym asortymentem, na który składają się przede wszystkim markowe i świeże produkty w atrakcyjnych cenach.

Sklepy Dino oferują klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (tzw. SKU). Są to w większości produkty świeże oraz produkty pod znanymi markami – w tym pełna oferta artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych oraz drobnych produktów gospodarstwa domowego. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, a wysokiej jakości mięsa i wędliny dostarczane są przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Sieć logistyczna Grupy Dino oparta jest na pięciu centrach dystrybucyjnych w: Krotoszynie, Jastrowiu, Wolborzu, Rzeszotarach i Łobzie. Jej zasięg geograficzny umożliwia dostawy świeżych produktów do wszystkich sklepów sieci Dino w całym kraju we wszystkie dni w tygodniu.

Na koniec września 2020 roku Grupa Dino zatrudniała 24,1 tys. osób.

Od kwietnia 2017 roku Spółka jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dino Polska S.A. jest spółką z dominującym polskim kapitałem.

1 Pojedyncze sklepy są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE; nie zawiera też i nie stanowi elementu oferty, zaproszenia ani zachęty do złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych i nie może stanowić podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących umów lub zobowiązań. Oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym („Oferta”), a także dystrybucja niniejszego komunikatu prasowego może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby wchodzące w posiadanie dokumentów lub informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, powinny zasięgnąć informacji o tych ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danym kraju.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez właściwej rejestracji lub uzyskania wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended). Spółka nie zarejestrowała i nie przewiduje rejestrowania żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzania oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a jakakolwiek sprzedaż papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, w Stanach Zjednoczonych lub tzw. „U.S. persons” będzie przeprowadzona na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended) i odpowiednio będzie mieć miejsce wyłącznie na rzecz osób, które są “kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi” (ang. “qualified institutional buyers”) zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami. Egzemplarze niniejszego komunikatu prasowego oraz informacje w nim zawarte nie są i nie powinny być dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych ani wprowadzane (bezpośrednio lub pośrednio) na ich terytorium.

Niniejszy komunikat prasowy jest adresowany wyłącznie do (i) osób przebywających poza Zjednoczonym Królestwem, (ii) profesjonalnych inwestorów (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promocjach finansowych z 2001 r. wydanego na podstawie Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r.(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) („Rozporządzenie”) oraz (iii) osób posiadających znaczny majątek (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może być zgodnie z prawem przekazany, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działania inwestycyjne (ang. investment activity) w rozumieniu art. 21 Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. w związku z Ofertą mogą zostać zgodnie z prawem przekazane bezpośrednio lub przez pośrednika (wszystkie takie osoby zwane będą dalej łącznie „uprawnionymi osobami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy, będą dostępne tylko dla osób uprawnionych i będą podejmowane tylko z nimi. Osoby nie będące osobami uprawnionymi nie mogą podejmować działań w oparciu o niniejszy dokument i żadne jego treści. Oferta nie będzie przeprowadzana publicznie w Zjednoczonym Królestwie.

Niniejszy komunikat prasowy służy wyłącznie celom promocyjnym i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić oferty ani zaproszenia, ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w akcje Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki i Oferty w Polsce jest Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka ma prawo przeprowadzić Ofertę w Polsce na podstawie opublikowanego Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dla celów dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej. Dodatkowo, Prospekt został udostępniony, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym i ich ustne omówienia nie są wyczerpujące ani dokładne i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek działań bądź decyzji.

Dokonanie inwestycji opisanych w niniejszym komunikacie prasowym naraża inwestora na znaczące ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionego podmiotu specjalizującego się w doradztwie inwestycyjnym.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, UBS Limited, WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Erste Group Bank AG działają wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki i w żadnym innym charakterze w związku z Ofertą. Nie ponoszą wobec tego żadnej odpowiedzialności wobec osób innych niż Akcjonariusz Sprzedający i Spółka w związku z zapewnieniem ochrony oferowanej ich klientom lub świadczeniem doradztwa w związku z Ofertą.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych Spółki lub Grupy Dino. Stwierdzenia takie można zidentyfikować po używaniu wyrażeń „przewiduje”, „uważa”, „oczekuje”, „szacuje”, „zamierza”, „mógłby”, „może”, innych tego rodzaju wyrażeń lub użyciu czasu przyszłego. Spółka ostrzega, że stwierdzenia takie stanowią jedynie przewidywania i faktyczny bieg wydarzeń może od nich w istotny sposób odbiegać. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności mających miejsce po dacie niniejszego komunikatu prasowego, lub zajścia nieprzewidzianych zdarzeń. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności między faktycznym rozwojem wydarzeń a przewidywaniami zawartymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym m.in. czynniki ryzyka szczególnie dotyczące Spółki, Grupy Dino lub jej działalności.