Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rada Nadzorcza
Dino Polska

Poniżej prezentujemy skład rady nadzorczej Dino Polska S.A.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
Tomasz Biernackiprzewodniczący rady nadzorczej

Tomasz Biernacki jest założycielem i głównym akcjonariuszem Dino Polska S.A. Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2007 roku założył spółkę Dino Polska sp. z o.o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała Dino Polska S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska  sp. z o.o. Tomasz Biernacki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2010 roku. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Dino Polska S.A. oraz zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki.

Eryk Bajer członek rady nadzorczej

Eryk Bajer karierę zawodową rozpoczął w latach 1994-2002 jako makler na Giełdzie Towarowej w Poznaniu. Następnie w latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora działu eksportu w Zakładach Przemysłu Mięsnego Biernacki Wojciech Biernacki. Od roku 2004 do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą, a od 2009 roku pełnił funkcje prezesa zarządu spółki TBE sp. z o.o. Eryk Bajer jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie w latach 1988-1993 uzyskał tytuł magistra inżyniera. Eryk Bajer pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. od 2010 roku. 

Sławomir Jakszuk niezależny członek rady nadzorczej

Sławomir Jakszuk od 2007 roku związany jest z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, w której od 2010 roku jest partnerem.  Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako specjalista w Banku Własności Pracowniczej S.A. w Biurze Operacji Kapitałowych. Następnie w latach 1994-2007 sprawował funkcję Wicedyrektora Działu Prawnego GPW. Sławomir Jakszuk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1982-1989 uzyskał tytuł magistra prawa, a następnie w latach 2000-2003 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą zakończył uzyskując tytuł radcy prawnego. W latach 2002-2004 wykładał prawo handlowe i prawo cywilne na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego OLYMPUS. Sławomir Jakszuk pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2015 roku. Sławomir Jakszuk spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz w Ustawie o Biegłych Rewidentach.

Piotr Nowjalisniezależny członek rady nadzorczej

Piotr Nowjalis od września 2008 roku związany jest ze spółką CCC S.A., z którą początkowo współpracował jako Dyrektor Finansowy, a od grudnia 2008 roku do stycznia 2017 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse. Od stycznia 2017 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej CCC S.A. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako specjalista ds. finansowych na początku w Polskich Liniach Oceanicznych S.A. Następnie w roku 1998 roku pracował jako specjalista ds. finansowych w Lotos S.A. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego – Dyrektora Finansowego w KGHM S.A., w latach 2002-2003 był Dyrektorem Ekonomicznym w M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. W okresie 2003-2004 związany był ze spółką AB S.A., gdzie początkowo funkcję Dyrektora Finansowego (2003), a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse. Piotr Nowjalis piastował również funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach: Rotopino.pl S.A. (w latach 2011-2013); Vantage Development S.A (w latach 2011-2015), gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komitetu audytu, TIM S.A. (w latach 2010-2016) oraz od 2015 roku spółki Eobuwie.pl S.A. Piotr Nowjalis jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w latach 1992-1997 na Wydziale Ekonomicznym zdobył tytuł magistra na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, a następnie w latach 1994-1998 na Wydziale Prawa i Administracji zdobył tytuł magistra administracji. W latach 2012-2014 odbył studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Piotr Nowjalis spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dodatkowo spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Maciej Polanowski członek rady nadzorczej

Maciej Polanowski karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako członek spółdzielni Agrofirma Spółdzielcza, a następnie w 2013 roku awansował na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni Agrofirma Spółdzielcza. Od 2013 roku Maciej Polanowski sprawuje ponadto funkcję prezesa zarządu w spółce AG Recykling sp. z o.o. Maciej Polanowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. od 2010 r. 

Akcjonariat

zobacz więcej

Strategia rozwoju

zobacz więcej

Profil działalności

zobacz więcej

Historia rozwoju

zobacz więcej