Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rada Nadzorcza
Dino Polska

Poniżej prezentujemy skład rady nadzorczej Dino Polska S.A.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
Tomasz Biernackiprzewodniczący rady nadzorczej

Tomasz Biernacki jest założycielem i głównym akcjonariuszem Dino Polska S.A. Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2007 roku założył spółkę Dino Polska sp. z o.o., w wyniku przekształcenia której, w 2011 r., powstała Dino Polska S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska  sp. z o.o. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Dino Polska S.A. oraz zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki.

Eryk Bajer członek rady nadzorczej

Eryk Bajer karierę zawodową rozpoczął w latach 1994-2002 jako makler na Giełdzie Towarowej w Poznaniu. Następnie w latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora działu eksportu w Zakładach Przemysłu Mięsnego Biernacki Wojciech Biernacki. Od roku 2004 do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą, a od 2009 roku pełnił funkcje prezesa zarządu spółki TBE sp. z o.o. Eryk Bajer jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie w latach 1988-1993 uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Sławomir Jakszuk niezależny członek rady nadzorczej

Sławomir Jakszuk od 2007 roku związany jest z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, w której od 2010 roku jest partnerem.  Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako specjalista w Banku Własności Pracowniczej S.A. w Biurze Operacji Kapitałowych. Następnie w latach 1994-2007 sprawował funkcję Wicedyrektora Działu Prawnego GPW.

Sławomir Jakszuk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1982-1989 uzyskał tytuł magistra prawa, a następnie w latach 2000-2003 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą zakończył uzyskując tytuł radcy prawnego. W latach 2002-2004 wykładał prawo handlowe i prawo cywilne na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego OLYMPUS.

Sławomir Jakszuk spełniają kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz w Ustawie o Biegłych Rewidentach.

Piotr Nowjalisniezależny członek rady nadzorczej

Piotr Nowjalis od września 2008 roku związany jest ze spółką CCC S.A., z którą początkowo współpracował jako Dyrektor Finansowy, a od grudnia 2008 roku do stycznia 2017 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse. Od stycznia 2017 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej CCC S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako specjalista ds. finansowych na początku w Polskich Liniach Oceanicznych S.A. Następnie w roku 1998 roku pracował jako specjalista ds. finansowych w Lotos S.A. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego – Dyrektora Finansowego w KGHM S.A., w latach 2002-2003 był Dyrektorem Ekonomicznym w M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. W okresie 2003-2004 związany był ze spółką AB S.A., gdzie początkowo funkcję Dyrektora Finansowego (2003), a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse.

Piotr Nowjalis piastował również funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach: Rotopino.pl S.A. (w latach 2011-2013); Vantage Development S.A (w latach 2011-2015), gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komitetu audytu, TIM S.A. (w latach 2010-2016) oraz od 2015 roku spółki Eobuwie.pl S.A.

Piotr Nowjalis jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w latach 1992-1997 na Wydziale Ekonomicznym zdobył tytuł magistra na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, a następnie w latach 1994-1998 na Wydziale Prawa i Administracji zdobył tytuł magistra administracji. W latach 2012-2014 odbył studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Piotr Nowjalis spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dodatkowo spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Maciej Polanowski członek rady nadzorczej

Maciej Polanowski karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako członek spółdzielni Agrofirma Spółdzielcza, a następnie w 2013 roku awansował na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni Agrofirma Spółdzielcza. Od 2013 roku Maciej Polanowski sprawuje ponadto funkcję prezesa zarządu w spółce AG Recykling sp. z o.o.

Akcjonariat

zobacz więcej

Strategia rozwoju

zobacz więcej

Profil działalności

zobacz więcej

Historia rozwoju

zobacz więcej