Dino

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”) spółki Dino Polska S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krotoszynie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Oferta”) przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 98.040.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 17 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupadino.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Historia rozwoju
Dino Polska

Ideę marketów „najbliżej Ciebie” stworzyliśmy w 1999 r., kiedy na fundamencie polskiego kapitału, na terenie województwa wielkopolskiego, powstały pierwsze sklepy Dino. W kolejnych latach systematycznie pracowaliśmy zarówno nad rozwojem sieci w nowych lokalizacjach, jak i jakością oraz komfortem robienia zakupów przez naszych klientów. Dziś Grupa Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów proximity w Polsce – zarówno pod względem liczby sklepów jak i przychodów ze sprzedaży. Poniżej przedstawiamy wydarzenia, które odegrały ważną rolę w naszej historii.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
1999 | Pierwszy sklep pod marką Dino

Wszystko zaczęło się w 1999 r., kiedy w województwie wielkopolskim powstał pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino.

2002 | Pierwsze centrum dystrybucyjne

W 2002 r., w celu wsparcia rozwoju, powstało pierwsze, własne centrum dystrybucyjne w Krotoszynie, które w następnych latach było sukcesywnie rozbudowywane.

2003 | Dino zacieśnia relacje z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna

W 2003 r. sieć Dino zyskała kapitałowe więzi z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna, które zaopatrują nasze sklepy w świeże mięso i wędliny od początku ich istnienia.

2004-2009 | Rozwój wokół centrum dystrybucyjnego w Krotoszynie

W latach 2004-2009, po wypróbowaniu różnych formatów, menedżerowie Dino dostrzegli możliwość ekspansji średniej wielkości supermarketów w małych i średnich miejscowościach oraz na peryferiach dużych miast. Realizowaliśmy udany rozwój sieci na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, wokół własnego centrum dystrybucyjnego, w tempie kilkunastu nowych sklepów rocznie.

2010 | 100 sklepów i okres dynamicznej ekspansji

W 2010 r. fundusz PEF VI, zarządzany przez Enterprise Investors, pośrednio nabył 49% udziałów w Grupie Dino stając się strategicznym inwestorem mniejszościowym. Kapitał na rozwój, który w ten sposób pozyskaliśmy stał się katalizatorem dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Rok 2011, w którym przekształciliśmy się w spółkę akcyjną, rozpoczęliśmy liczbą 111 sklepów.

2013 | 300 sklepów i drugie centrum dystrybucyjne

W 2013 r., w celu wsparcia rozwoju w centralnej Polsce, otworzyliśmy drugie centrum dystrybucyjne w Piotrkowie Trybunalskim. Przekroczyliśmy 300 marketów i na koniec 2013 r. mieliśmy ich już 324, co oznacza, że w latach 2011-2013 nasza sieć rosła w średnim tempie 43% rocznie.

2014-2015 | 500 sklepów i realizacja ogólnopolskich ambicji

W latach 2014-2015 zwiększyliśmy tempo rozwoju. Rok 2015 zakończyliśmy z liczbą 511 obiektów na terenie 12 województw. Z regionalnego gracza staliśmy się drugą najszybciej rosnącą pod względem liczby sklepów i przychodów ze sprzedaży siecią handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Było to możliwe dzięki wierności przekonaniom, że świeży asortyment, w tym mięsa i wędliny sprzedawane zza tradycyjnej lady, są i pozostaną ważnymi produktami na codziennej liście zakupów Polaków. Aby zapewnić tą świeżość praktycznie od samego początku budowaliśmy sklepy blisko miejsc zamieszkania naszych klientów i o średniej powierzchni sali sprzedaży, tak aby mogli oni robić zakupy szybko i wygodnie.

2016 | 10 tysięcy pracowników i trzecie centrum dystrybucyjne

W 2016 r. przeciętnie co trzeci dzień otwieraliśmy w Polsce kolejny sklep Dino. Każda lokalizacja była starannie wybierana przez naszych doświadczonych pracowników – tak, żeby sklepy znajdowały się blisko klientów i w rozsądnej odległości od naszych centrów dystrybucyjnych, dzięki czemu możemy je codziennie zaopatrywać w świeże produkty. Liczba naszych pracowników przekroczyła 10 tysięcy osób. Sieć rozrosła się do 628 sklepów na koniec 2016 r. Drogę  na północ kraju utorowało nam trzecie centrum dystrybucyjne, otwarte w lipcu 2016 r., w Jastrowiu koło Piły.

2017 | Kontynuacja dynamicznego rozwoju i debiut na GPW

W 2017 r. otworzyliśmy 147 nowych marketów, a cały rok zakończyliśmy liczbą 775 placówek handlowych. Mamy sprawdzoną i dopracowaną strategię rozwoju, dzięki której coraz większa liczba mieszkańców Polski może myśleć o Dino jako o sklepie na codzienne zakupy.

Fundusz PEF VI, zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał wszystkie posiadane akcje Dino (49% udziałów) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tego momentu współwłaścicielami Dino Polska jest kilkanaście milionów Polaków – za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych, inwestorzy indywidualni oraz renomowane instytucje międzynarodowe. Po ofercie publicznej Dino Polska pozostaje spółką z dominującym polskim kapitałem.

2018 | 202 otwarcia nowych marketów w jednym roku

W 2018 r. otworzyliśmy 202 nowe sklepy i mamy ich już blisko tysiąc. Klienci bardzo pozytywnie reagują na otwierane w ich okolicy markety Dino. Jesteśmy przekonani, że wynika to z atrakcyjności formatu naszego sklepu, który odpowiada na zmieniające się trendy i potrzeby Polaków: pozwala im robić szybkie i komfortowe zakupy w dobrych cenach, blisko miejsc zamieszkania i oferuje duży wybór świeżych produktów.

Pod koniec roku uruchomiliśmy czwarte centrum dystrybucyjne (w Rzeszotarach na Dolnym Śląsku), które umożliwi nam dalszą ekspansję. Liczba naszych pracowników przekroczyła 16,5 tys. osób.

Akcjonariat Dino Polska

zobacz więcej

Strategia

zobacz więcej

Profil działalności

zobacz więcej

Zarząd i Rada Nadzorcza

więcej